מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכלל במדד תל-בונד 40, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכלל במדד תל-בונד 40. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד " תל בונד 40".

פרטי הקרן

מספר נייר5114327
קטגוריהאג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד
פרופיל חשיפה00
1דמי ניהול0.2%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג"ח שאינן בדירוג השקעה – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (- BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה.

1. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.