מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכלל במדד תל-בונד שקלי, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכלל במדד תל-בונד שקלי. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל-בונד שקלי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**** השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5114319
קטגוריהאג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד שקלי
פרופיל חשיפה00
1דמי ניהול0.20%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות


****אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (- BBB ) או דירוג מקביל לו במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה.

~ בתאריך 27/7/16 מוזגה קרן "אי.בי.אי. (0A) סל תל בונד לא צמודות" (מספר קרן: 5121017) לתוך קרן אי.בי.אי. (00) סל תל בונד שקלי (מספר קרן: 5114319)

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.