מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי שקלי הנכלל במדד "אגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות בריבית קבועה לתקופה לפדיון של 5+ שנים", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. ממוצע משך הזמן לפדיון של תיק האג"ח השקלי בעל ריבית קבועה שהונפק ע"י המדינה לא יפחת מחמש שנים. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "אגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות בריבית קבועה לתקופה לפדיון של 5+ שנים". מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5116967
קטגוריהאג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)
פרופיל חשיפה00
1דמי ניהול0.15%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.