מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי צמוד מדד הנכלל במדד "צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים". (להלן: "צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים"), כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. הטווח הממוצע לפדיון של תיק האג"ח הממשלתי הצמוד בקרן לא יפחת מחמש שנים ולא יעלה על עשר שנים. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים". הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** שווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5115118
קטגוריהאג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמודי מדד, צמודי מדד לטווח ארוך (מעל 4 שנים)
פרופיל חשיפה00
1דמי ניהול0.15%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.