מדיניות השקעה

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות החוב הנכללות במדד הקרן. "מדד הקרן" - מדד המורכב, על ידי מנהל הקרן, ממדדי הבורסה (כהגדרתם להלן) בהתאם למשקולות (כהגדרתם להלן). "מדדי הבורסה" - המדדים המפורטים כפי שיפורסמו על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. "המשקולות" - משקולות מדדי הבורסה במדד הקרן, המפורטות להלן: מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים : 25%. מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים : 25%. שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים: 25%. שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים: 25%. "אגרות החוב הנכללות במדד הקרן" – אגרות החוב הנכללות במדדי הבורסה, הנכללים במדד הקרן. "משקל אגרת חוב במדד הקרן" - משקל אגרת חוב במדד הבורסה בו היא נכללת מוכפל במשקולת של מדד זה במדד הקרן. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן. בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד הקרן ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד הקרן, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד הקרן, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

פרטי הקרן

מספר נייר5117627
קטגוריהאג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
פרופיל חשיפה00
1דמי ניהול0.25%
דמי נאמנות (שנתי)0.03%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

**אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.

1. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.