מדיניות השקעה

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאפיקים שקליים על ידי השקעה במלווה קצר מועד (מק"מ) ו/או באג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה ו/או ריבית קבועה, אשר יתרת התקופה עד למועד פרעונן לא תעלה על 12 חודשים, ו/או בתעודות חוב (ני"ע מסחריים) ו/או בפיקדונות שקליים ו/או בחשבונות עו"ש ו/או במזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למק"מ.הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה****. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

פרטי הקרן

מספר נייר5107305
קטגוריהאג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות לטווח קצר (עד שנה)
פרופיל חשיפה00
1דמי ניהול0.46%
דמי נאמנות (שנתי)0.05%
מעמד מספטורה
שעה יעודה16:00 (יום ראשון עד 15:00)
מנהל הקרןאי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
נאמןיובנק חברה לנאמנות בע"מ

הערות

****אג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (- BBB ) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח, חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן תוך עשרה ימים מהיום שבו החלה החריגה.

1.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי

אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.