מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

25% - אג"ח מדד 2-5
25% - אג"ח לא צמוד 2-5
25% - תל בונד 60
15% - IBOXIG
4% - ת"א 100
6% - MSCI AC

1.44% תשואה מצטברת לשנת 2016
1.97% תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים
3.13% תשואה שנתית ממוצעת 36 ח' אחרונים
4.26% תשואה שנתית ממוצעת 60 ח' אחרונים
0.72% סטיית תקן ממוצעת 60 ח' אחרונים
היקף נכסים באלפי ₪ 291,593

פרטי קופה

קטגוריה מתמחה אג"ח
מספר קופה באוצר 1203
הקופה מתופעלת בבנק הפועלים
מועד תחילת פעילות
שיעור ממוצע של דמי ניהול מצבירה 0.80%
שיעור ממוצע של דמי ניהול מהפקדות 0%
שיעור ממוצע של עמלות שנגבו 0.09%

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתי צמוד 17.00%
אג"ח ממשלתי שקלי 22.00%
אג"ח קונצרני לא סחיר 1.00%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 20.00%
אג"ח קוצרני צמוד מט"ח 13.00%
פקדונות והלוואות 7.00%
אג"ח קונצרני שקלי 9.00%
אג"ח ממשלות זרות צמוד מט"ח 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 2.00%
מניות בארץ 3.00%
מניות בחו"ל 6.00%

שיעור דמי ניהול ההשקעות לשנת 2015 המוצג לעיל חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2015, חלקי סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2014 בהתאם להוראות הממונה. נבקש להסב את תשומת ליבך כי בשנת 2015 חל גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהל במסלול. אילו דמי ניהול ההשקעות המוצגים היו מחושבים כנגד סך שווי נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2015, שיעור דמי ניהול ההשקעות המוצג היה 0.09%

עודכן בתאריך

התפלגות נכסים

עודכן בתאריך
לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי